www.svemar.net

Еко

Управление на водите

Информация за намаляване на източниците на питейна вода и изчерпване на техния капацитет, налага използването им само и единствено за питейни нужди.
Търсенето и нуждата от нови източници за непитейни нужди е осезаема.
Улавянето и повторното използване на водите намалява търсенето на общинското водоснабдяване, намалява сметките за вода и помага да се избегнат строгите графици за режим на водата.
Освен това упралението на водите води до намаляване на загубите на вода (която потенциоално може да бъде използвана) и  до намаляване на рисковете от наводнения (причинени от претоварване на канализационната система).

Решение на горе описаните ситуации ние предлагаме чрез изграждането на различни видове съоръжения,kanal 2.jpg чрез хидроизолационната мембрана EPDM на  Firestone BP. Използването на геомембраните спомага за покриване на съвременните строги изисквания по отношение на опазване на околната среда, като същевременно предлагат ефективни и икономични решения при изграждането на обекти, в сравнение с традиционните способи на изграждане. Съвременните геомембрани осигуряват по-голяма издръжливост от материалите използвани преди 30 години. Произвеждат се и се инсталират лесно, като осигуряват високо качествено и сигурно покритие на повърхностите. Благодарение на свойте качества EPDM мембраните могат да бъдат използвани за изграждане на:

- Водоотвеждаща и водосъхраняваща крайпътна инфраструктура и насочване на събраната и филтрирана вода за подходящо целево предназначение.
- Съоръжения за събиране на вода за поливане и други селскостопански нужди;
- Съоръжения за събиране на вода с цел използване при гасене на полски и горски пожари;
- Снежни резервоари;
- Съоръжения, акумулиращи вода преднанзначена за почистване на пътната инфраструктура, поддържане и естетизиране на пътната инфраструктура (озеленяване).