www.svemar.net

Новини

СВЕМАР ООД е сред първите 20 фирми на национално ниво в своята категория

22.01.2015

СВЕМАР ООД е сред първите 20 фирми на национално ниво в своята категория „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” в изготвените от Българска Стопанска Камара – съюз на българския бизнес Анализи на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони, обхващащи периодите 2007 – 2009 г., 2010-2012 г. , реализирани по проект „Разработване и внедряване на информационна система за компетенциите на работната сила по браншове и региони”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г.

 

Включването на едно предприятие в този списък е обективна положителна оценка за мащаба на бизнеса, предлагания продукт или услуга, качеството на мениджмънта, възможностите на компанията за растеж и успешно участие във все по-глобализиращата се национална и световна икономика. 

Анализите включват 20 пилотни сектора, групирани в раздели: „Селско стопанство”, „Добивна промишленост”, „Преработваща промишленост”, „Строителство”, „Електроенергия, газ, вода, отпадъци”, „Търговия” и „Услуги”.

Сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” включва анализирането на 590 предприятия за периода 2007-2009 година, 1096 предприятия за периода 2010-2012 г. 

По показател „ефективност на използване на персонала” СВЕМАР ООД заема престижното 1-во място за периода 2007 – 2009 г. , както и 4-то място за периода 2010-2012 г.

С най-голям ръст на продажбите през 2009 година спрямо 2008 г.  сред 10-те топ фирми в България е СВЕМАР ООД със 142 %, което я прави лидер в показателя „изменение на продажбите за 2009 година. За периода 2010-2012 година СВЕМАР ООД запазва позиции сред първите 10.

В категорията „степен на развитие” СВЕМАР ООД заема 7-мо място за периода 2007 – 2009 г. и отново запазва място сред първите 20 в категорията за периода 2010-2012 година. 

Анализите са достъпни на интернет страницата на Българската Стопанска Камара

http://www.bia-bg.com/analysis/