www.svemar.net

Новини

Старт на изпълнението на проект "Здравословен и безопасен труд в СВЕМАР ООД"

27.10.2017

header22.jpg

 

„СВЕМАР” ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Здравословен и безопасен труд в СВЕМАР ООД”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд посредством процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” с продължителност от 10 месеца.

Дейностите по проекта са насочени към:

-          подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд;

-          повишаване на производителността на заетите лица посредством предоставяне на социални придобивки;

-          внедряване на модерни подходи за организация на труда и управление на човешките ресурси в предприятието.

 

Обща стойност на проекта: 83 733,28 лева, от които 85 % (71 173,29 лева) европейско съфинансиране и 15 % (12 559,99 лева) – национално съфинансиране.