www.svemar.net

Агро

Напоителни водоеми

Изборът на подходящ способ и съоръжение за напояване може да бъде разглеждан като втора стъпка от осигуряването на качествено напояване и увеличаване на добивите.

Като първа стъпка може да разглеждаме осигуряването на необходимото количество вода за нормалната работа на съоръженията, както и в количества достатъчни за достигане на поставените цели.

Често пъти наличните водоизточници – реки, кладенци или сондажи - не мога да осигурят достатъчен обем вода необходим, за да изпълни поливната норма за определено време. Това налага използването на резервоари или водоеми.

Нашата фирма предлага ефективно решение – изграждане на напоителен водоем от хидроизолационната мембрана EPDM Geomembrane на Firestone BP.
Благодарение отличните характеристики мембраната може да бъде използвана за изграждане на нови напоителни резервоари и водоеми, така и за ремонт на стари бетонови канали и изравнители.

Благодарение на опростената си процедура на инсталация, изграждането на подобни съоръжения чрез използването на EPDM Geomembrane изисква тройно по-малко ресурси – финансови и човешки, а времето за инсталация се съкращава многократно в сравнение с бетоновия метод.

Съоръженията за напояване изградени чрез използването на хидроизолационната мембрана EPDM Geomembrane Firestone са с практически опит от 39 години, без да се наблюдава изменение във физико-химичните свойства на материала. А в лабораторни условия мембраната е натоварвана на UV лъчение до 70 години без регистрирани изменения.