www.svemar.net

Еко

Противоерозионен контрол

Залесяването и затревяването, съчетано с инженерно техническите мероприятия, представлява ефикасна защита срещу разрушителните действия на водните течения и ерозионните процеси.

Укрепване на откоси срещу повърхностна ерозия може да бъде осъществено по няколко начина в зависимост от спецификата на терена. Решенията, които предлагаме са :

    Укрепване с геоклетъчна система GEOWEB. Гъвкавостта на мрежата благоприятства полагането й на терени с различен релеф. Клетките се запълват с хумус, след което се засажда трева (хидропосев) и/или растителност.

    Укрепителни дейности с биоразградими рогозки. В най-общия си вид това са рогозки, изградени от два слоя лека мрежа, в която е вплетен естествен материал (слама, кокос). Отгоре се засява трева (чрез хидропосев), извършват се залесителни дейности. За укрепване на райони с по-малки наклони, могат да се използват мрежи от кокос, склама и кокос или юта.

Противоерозионните мероприятия осъществени чрез създаване на различни видове залесителни пояси, създават по-благоприятни условия за попиване на валежите.

Ограничават повърхностния отток при интензивни валежи, с което спомагат за намаляване на ерозията.

 

ukrepvane1.JPG     ukrepvane2.JPG     ukrepvane-geoweb2.JPG

 

 Галерия