www.svemar.net

Еко

Рекултивация на сметища, мини и нарушени терени

Рекултивацията обхваща комплекс от инжинернотехнически, мелиоративни, селскостопански, лесовъдски,rekultivaciq 4.jpeg ландшафтноустройствени и други дейности, които целят възсътановяване на нарушените терени и връщането им в стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта в района.
На рекултивация подлежат всички нарушени земи,а също така и прилежащите им земни участъци, които са напълно иличастично загубили продуктивността си.
Рекапитулацията е двуетапен процес:
- Техническа рекултивация - включва почистване, подготовка, подравняване до крайно оформяне, както и полагане на хумусен почвен слой върху повърхността, като се добавят подходящи "подобрители". Дейностите при този етап  целят формирането на релефа за бъдещо ползане на нарушените терени;
- Биологична рекултивация - включва възстановяване на продуктивността на нарушените терени, чрез възстановяване на растителната покривка. Тук се включват противоерозионни и други дейности от подготовката  на почвата за отглеждане на земеделски култури, засяване на тревни семена, фиданки, цветя, мелиорации на почвата и отделни грижи за растителността до трайното й настаняване на терена.

 

rekultivaciq 1.jpeg  rekultivaciq 2.jpeg   recultivaciq 3.jpeg